In Hearts Wake

Incarnation CD

£8.99

Release Date: July 12th 2024

Track Listing: 

 1. Spitting Nails (ǝunʇɹoɟ ɟo lǝǝɥʍ)
 2. Hollow Bone (plɹoʍ ǝɥʇ)
 3. The Flood(ǝɔᴉʇsnɾ)
 4. Orphan (lᴉʌǝp ǝɥʇ)
 5. Gen Doom (ʇuɐɥdoɹǝᴉɥ ǝɥʇ)
 6. Shishigami シシ神 (ssǝɹdɯǝ ǝɥʇ)
 7. Tyrant (ɹoɹǝdɯǝ ǝɥʇ)
 8. Feeding The Dead (ǝɔuɐɹǝdɯǝʇ)
 9. Michigama (uɐᴉɔᴉƃɐɯ ǝɥʇ)
 10. Shellshock (ssǝʇsǝᴉɹd ɥƃᴉɥ ǝɥʇ)
 11. Transmission (uns ǝɥʇ)

More from